Zippo, mù tạt và em tập 26: lam muốn dứt tình với sơn