Mối quan hệ giữa nhà nước và đảng cầm quyền được thể hiện như thế nào