Mối quan hệ giữa hệ điều hành và phần cứng máy tính là gì