Mẫu số 01 : thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

-
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp số 03/TNDN )

Kỳ tính thuế: từ……………......đến.....................

Bạn đang xem: Mẫu số 01 : thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Tên bạn nộp thuế: ........................................................................

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có): ........................................................................

Mã số thuế:

PHẦN A. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chế Biến Lạp Xưởng Tươi Ngon, Đơn Giản, Chế Biến Lạp Xưởng Tươi Ngon Thế Nào

STT

Tên mặt liên kết

Quốc gia

Mã số thuế

Hình thức liên kết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

PHẦN B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Doanh thu, thu nhập

Chi phí

Lợi nhuận tăng do khẳng định lại theo giá bán thị trường

Giá trị ghi nhấn theo sổ sách kế toán

Giá trị khẳng định lại theo giá chỉ thị trường

Chênh lệch

Phương pháp khẳng định giá

Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán

Giá trị xác định lại theo giá chỉ thị trường

Chênh lệch

Phương pháp xác minh giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)-(8)

(10)

(11) =(5)+(9)

I

Tổng giá chỉ trị giao dịch phát sinh từ vận động kinh doanh

II

Tổng giá chỉ trị thanh toán phát sinh từ vận động liên kết

1

Hàng hoá

1.1

Hàng hoá hình thành gia tài cố định

a

Công ty liên kết A

b

Công ty links B

1.2

Hàng hoá không xuất hiện TSCĐ

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

2

Dịch vụ

2.1

Nghiên cứu, phân phát triển

a

Công ty link A

b

Công ty links B

2.2

Quảng cáo, tiếp thị

a

Công ty links A

b

Công ty links B

2.3

Quản lý sale và tư vấn, đào tạo

a

Công ty link A

b

Công ty liên kết B

2.4

Hoạt cồn tài chính

2.4.1

Tiền phiên bản quyền và các khoản tương tự

A

Công ty link A

B

Công ty link B

2.4.2

Lãi vay

A

Công ty links A

B

Công ty link B

2.5

Dịch vụ khác

A

Công ty link A

B

Công ty link B

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng cùng tự phụ trách trước lao lý về số liệu sẽ khai./.

..............., ngày...... Tháng...... Năm ...
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ với tên:…………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số.................... (Ký tên, đóng lốt (ghi rõ chúng ta tên và chức vụ))

Chú ý Ghi chú:

- Đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ khuyên bảo kê khai thông tin về thanh toán giao dịch liên kết để xác định đủ và chính xác các tin tức ghi vào tờ khai này;