Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

-

Đối cùng với môn học tập Tiếng Anh lớp 9, phần kiến thức về mệnh đề quan hệ dường như ai cũng cần cần nắm rõ. Vì đây là điểm ngữ pháp cơ bản vô thuộc quan trọng, là kiến thức căn nguyên giúp cho các bạn học sinh học xuất sắc môn học này ở công tác THPT.

Bạn đang xem: Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9

Và việc tiếp tục luyện tập các bài tập mệnh đề quan hệ nam nữ lớp 9, để giúp đỡ cho họ nắm rõ kiến thức một cách giỏi nhất.

*

Kiến thức đáng để ý về mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9

Trước khi có thể thực hành tốt những bài bác tập mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9, hãy cùng cả nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ hay còn được gọi là Relative Clause, được coi là mệnh đề phụ dùng để làm thay cố kỉnh cho danh từ đứng trước nó. Nó bước đầu bằng các đại từ quan hệ nam nữ như: who, which, that, whom, whose. Hay những trạng từ quan hệ như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom bổ sung cập nhật cho danh từ bỏ chỉ người

Whom làm cho tân ngữ vào câu

Đằng sau Whom là một trong mệnh đề (S +V).

WHO

Who thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

Who làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Who là một trong những V.

WHOSE

Whose thay thế sửa chữa tính từ mua và sở hữu giải pháp của danh tự phía trước.

Đằng sau Whose là một trong mệnh đề (S+V).

THAT

That thay thế sửa chữa danh trường đoản cú chỉ người, sự vật, vấn đề hoặc trong phép đối chiếu nhất.

That hay thay thế sửa chữa cho Who, Which, Whom ở mọi mệnh đề quan hệ xác định.

WHICH

Which thay thế cho những danh tự chỉ sự vật, sự việc, hiện tượng.

Which thường làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Which rất có thể là V hoặc là mệnh đề (S +V).

WHERE

Where sử dụng ở mệnh đề chỉ chỗ chốn.

Sau Where hoàn toàn có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When sử dụng cho mệnh đề chỉ thời gian.

Sau đó có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9

Bài 1: Điền vào địa điểm trống với đáp án tương xứng nhất

1. She is talking about the tác giả ……….. Book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. The children, ……….. Parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

3. The exercises which we are doing ……….. Very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

4. Was Neil Armstrong the first person ……….. Foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. To lớn set

D. Who was set

5. My mother, ……….. Everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

6. He bought all the books ……….. Are needed for the next exam.

A. Which

B. What

C. Those

D. Who

7. Vì you know the boy ……….. We met at the buổi tiệc nhỏ last week?

A. Which

B. Whose

C. Who is

D. Whom

8. The man ……….. Next to lớn me kept talking during the film, ……….. Really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. To lớn sit / what

D. Sitting / who

9. This is the village in ……….. My family và I have lived for over đôi mươi years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

10. The old building ……….. Is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

ĐÁP ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng các mệnh đề tình dục viết lại các câu bên dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best friend can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to lớn send & receive messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met him last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the blue T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jack is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẹ Đã Biết Những Món Cháo Giúp Bé Tăng Cân Vèo Vèo, Chiều Cao Vượt Trội

ĐÁP ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use to lớn send and receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the blue T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jack is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối nhị câu sau thành một câu gồm nghĩa bằng cách sử dụng các mệnh đề tình dục phù hợp

1. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man và his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live in a city. It is in the north of Vietnam.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of nhảy đầm works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linh liked the waiter who was very friendly.

6. They’re looking for the man & his dog that have lost the way in the forest.