Không có gì là mãi mãi cũng chẳng có gì là dài lâu tiếng anh