Hệ thống cơ quan lưu trữ nhà nước

-
Chức năng, trách nhiệm Ban Thi đua Khen thưởng
Chức năng, nhiệm vụ Ban Tôn giáo
Chức năng, trọng trách Chi viên Văn thư giữ trữ
Hình thành và Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ thiết bị tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

*
Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật Lưu trữ?
Trả lời: khí cụ này công cụ về vận động lưu trữ; quyền và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong vận động lưu trữ; đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ lưu lại trữ; vận động dịch vụ lưu trữ và thống trị về lưu trữ (Khoản 1 Điều 1).

Bạn đang xem: Hệ thống cơ quan lưu trữ nhà nước

Câu 2. Đối tượng vận dụng của hiện tượng Lưu trữ? Trả lời: công cụ này áp dụng so với cơ quan bên nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang quần chúng. # và cá nhân (Khoản 2 Điều 1). Câu 3. Chuyển động lưu trữ bao gồm những hoạt động nào? Trả lời: chuyển động lưu trữ là chuyển động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, áp dụng tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 2). Câu 4. Tài liệu là gì? Tài liệu bao hàm những nhiều loại nào? Trả lời: - tư liệu là vật mang tin được có mặt trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tài liệu bao gồm: Văn bản, dự án, bạn dạng vẽ thiết kế, bạn dạng đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương phiên bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; bản thảo sản phẩm văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, bút tích, tư liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm cùng vật sở hữu tin khác (Khoản 2 Điều 2). Câu 5. Tài liệu lưu trữ là gì? Tài liệu lưu trữ bao hàm những một số loại nào? Trả lời: - Tài liệu tàng trữ là tài liệu có mức giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử dân tộc được tuyển lựa để lưu giữ trữ. - Tài liệu tàng trữ bao gồm bạn dạng gốc, bạn dạng chính; trong trường thích hợp không còn bạn dạng gốc, phiên bản chính thì được sửa chữa bằng bạn dạng sao hợp pháp (Khoản 3 Điều 2). Câu 6. Lưu trữ cơ quan là gì? Trả lời: lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện chuyển động lưu trữ đối với tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức (Khoản 4 Điều 2). Câu 7. Lưu giữ trữ lịch sử dân tộc là gì? Trả lời: lưu giữ trữ lịch sử hào hùng là phòng ban thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu giữ trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được tiếp nhận từ tàng trữ cơ quan và từ những nguồn không giống (Khoản 5 Điều 2). Câu 8. Phông tàng trữ là gì? Trả lời: Phông tàng trữ là toàn bộ tài liệu tàng trữ được có mặt trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (Khoản 6 Điều 2). Câu 9. Phông lưu trữ Nhà nước việt nam gồm những tài liệu tàng trữ hình thành từ những cơ quan, tổ chức nào? Trả lời: Phông lưu trữ Nhà nước nước ta là toàn cục tài liệu tàng trữ được có mặt trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - thôn hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, nhân vật lịch sử, tiêu biểu và tài liệu không giống được ra đời qua những thời kỳ lịch sử của nước nhà (Khoản 9 Điều 2). Câu 10. Hồ sơ là gì? Trả lời: hồ sơ là 1 trong tập tài liệu có tương quan với nhau về một vấn đề, là một trong những sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, ra đời trong quá trình theo dõi, giải quyết các bước thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 10 Điều 2). Câu 11. Lập hồ sơ là gì? Trả lời: Lập làm hồ sơ là việc tập hợp, bố trí tài liệu ra đời trong quy trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành làm hồ sơ theo những cơ chế và cách thức nhất định (Khoản 11 Điều 2). Câu 12. Thu thập tài liệu là gì? Trả lời: Thu thập tư liệu là thừa trình khẳng định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu có mức giá trị để chuyển vào lưu trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử (Khoản 12 Điều 2). Câu 13. Chỉnh lý tài liệu là gì? Trả lời: Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác minh giá trị, sắp tới xếp, thống kê, lập nguyên lý tra cứu tài liệu ra đời trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 13 Điều 2). Câu 14. Xác minh giá trị tài liệu là gì? Trả lời: xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tư liệu theo phần đông nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo công cụ của cơ quan có thẩm quyền để xác minh những tài liệu có giá trị lưu lại trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết quý giá (Khoản 14 Điều 2). Câu 15: Công tác làm chủ lưu trữ phải đảm bảo an toàn những nguyên tắc nào? Trả lời: Công tác làm chủ lưu trữ phải đảm bảo những nguyên tắc sau: - nhà nước thống nhất làm chủ tài liệu phông lưu trữ giang sơn Việt Nam. - vận động lưu trữ được triển khai thống nhất theo nguyên tắc của pháp luật. - Tài liệu font lưu trữ tổ quốc Việt phái nam được công ty nước những thống kê (Điều 3). Câu 16. Cơ chế của công ty nước về tàng trữ được quy định như thế nào? Trả lời: chính sách của công ty nước về lưu trữ được luật như sau: - bảo đảm an toàn kinh phí, nguồn nhân lực trong vấn đề bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức triển khai sử dụng có kết quả tài liệu phông lưu trữ non sông Việt Nam. - Tập trung văn minh hóa các đại lý vật chất, chuyên môn và vận dụng khoa học, công nghệ trong chuyển động lưu trữ. - phê chuẩn quyền sở hữu so với tài liệu lưu giữ trữ; khuyến khích tổ chức, cá thể hiến tặng, ký gửi, bán tài liệu giữ trữ của bản thân mình cho công ty nước, đóng góp góp, tài trợ cho vận động lưu trữ cùng thực hiện chuyển động dịch vụ lưu lại trữ. - bức tốc mở rộng thích hợp tác quốc tế trong chuyển động lưu trữ (Điều 4). Câu 17. Những tài liệu nào của cá nhân, gia đình dòng bọn họ được đk thuộc phông lưu trữ nước nhà Việt Nam? Trả lời: phần nhiều tài liệu sau đây của cá nhân, gia đình, chiếc họ (sau phía trên gọi tầm thường là cá nhân) có mức giá trị phục vụ vận động thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, lịch sử so với quốc gia, xã hội được đăng ký thuộc fonts lưu trữ giang sơn Việt Nam: a) Gia phả, tộc phả, bằng, dung nhan phong, tư liệu về tiểu sử; b) bản thảo viết tay, phiên bản in bao gồm bút tích, công trình nghiên cứu và phân tích khoa học, sáng tác, thư tự trao đổi; c) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; d) Công trình, nội dung bài viết về cá nhân; đ) Ấn phẩm, tài liệu do cá nhân sưu khoảng được (Khoản 1 Điều 5). Câu 18. Người có tài năng liệu có các quyền gì? Trả lời: cá nhân có tài liệu có những quyền sau đây: - Được đk tài liệu tại lưu trữ lịch sử và phía dẫn, trợ giúp về kỹ thuật bảo vệ và tạo điều kiện để phạt huy giá trị tài liệu được mức sử dụng tại Khoản 1 Điều 5 điều khoản Lưu trữ; - quyết định việc hiến tặng, ký gửi tài liệu cho lưu trữ lịch sử; - văn bản thoả thuận việc giao thương mua bán tài liệu; - Được ưu tiên thực hiện tài liệu đang hiến tặng; - có thể chấp nhận được người khác thực hiện tài liệu cam kết gửi tại tàng trữ lịch sử, tuy thế không được xâm hại bình yên quốc gia, ích lợi của đơn vị nước, quyền và công dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Được nhà nước tán thưởng theo cách thức của pháp luật (Khoản 3 Điều 5). Câu 19. Cá nhân có tài liệu liên quan đến bình an quốc gia, tất cả nghĩa vụ? Trả lời: cá nhân có tài liệu liên quan đến bình yên quốc gia gồm nghĩa vụ: Chỉ được hiến tặng hoặc xuất bán cho Lưu trữ lịch sử hào hùng (Điểm a, Khoản 4 Điều 5). Câu 20. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của bản thân có trọng trách gì trong cai quản về giữ trữ? Trả lời: fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm cai quản về lưu giữ trữ, áp dụng những biện pháp nhằm nâng cấp hiệu trái trong câu hỏi thu thập, quản lý, bảo quản và thực hiện tài liệu lưu lại trữ; phát hành quy chế về công tác tàng trữ của cơ quan, tổ chức mình (Điều 6). Câu 21. Người làm lưu trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập đề xuất có đk gì? Trả lời: tín đồ làm tàng trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có đầy đủ các tiêu chuẩn theo mức sử dụng của pháp luật; được đào tạo, tu dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ tàng trữ và con kiến thức quan trọng khác tương xứng với các bước (Khoản 1 Điều 7). Câu 22. Người làm lưu trữ ở ban ngành nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa hưởng chế độ, quyền lợi gì? Trả lời: fan làm lưu trữ ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thừa kế chế độ, quyền hạn tương ứng vào cơ quan, tổ chức và thừa kế phụ cung cấp ngành nghề đặc thù, chế độ ưu đãi khác theo cơ chế của luật pháp (Khoản 1 Điều 7). Câu 23. Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật pháp Lưu trữ? Trả lời: Luật tàng trữ quy định phần lớn hành vi bị nghiêm cấm như sau: - chiếm đoạn, làm hỏng làm mất tài liệu lưu giữ trữ. - làm cho giả, sửa chữa, làm xô lệch nội dung tài liệu lưu trữ. - mua bán, đưa giao, huỷ bất hợp pháp tài liệu lưu trữ. - sử dụng tài liệu tàng trữ vào mục đích xâm phạm tác dụng của công ty nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - sở hữu tài liệu tàng trữ ra quốc tế trái phép (Điều 8). Câu 24. Lập hồ nước sơ và nộp giữ hồ sơ tư liệu vào lưu trữ cơ quan liêu là trọng trách của ai? Trả lời: Lập hồ nước sơ cùng nộp lưu giữ hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan là trọng trách của: người được giao giải quyết, theo dõi quá trình của cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 9). Câu 25. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức; người đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức triển khai có nhiệm vụ gì trong bài toán lập hồ nước sơ, cai quản và giao nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vấn đề lập hồ sơ với nộp lưu hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan. Bạn đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc lập hồ nước sơ, bảo vệ và nộp lưu lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan tiền (Khoản 2 Điều 9). Câu 26. Trọng trách của tàng trữ cơ quan trong việc lập hồ sơ và cai quản hồ sơ, tài liệu tại tàng trữ cơ quan? Trả lời: nhiệm vụ của tàng trữ cơ quan lại trong việc lập hồ sơ và thống trị hồ sơ, tài liệu được luật pháp như sau: - Giúp tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai hướng dẫn bài toán lập hồ nước sơ cùng nộp giữ hồ sơ, tài liệu. - Thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ. - Giao nộp tài liệu lưu lại trữ có giá trị bảo vệ vĩnh viễn thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu vào tàng trữ lịch sử; tổ chức triển khai tiêu diệt tài liệu hết quý giá theo ra quyết định của fan đứng đầu cơ quan, tổ chức (Điều 10). Câu 27. Thời hạn nộp lưu giữ hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: Thời hạn nộp giữ hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan liêu được quy định: trong thời hạn 01 năm, tính từ lúc ngày các bước kết thúc (trừ tài liệu thành lập cơ bản) (Điểm a, Khoản 1 Điều 11). Câu 28. Thời hạn nộp lưu đối với hồ sơ tài liệu thiết kế cơ bản? Trả lời: Đối với làm hồ sơ tài liệu xuất bản cơ bản: vào thời hạn 03 tháng, tính từ lúc ngày công trình được quyết toán (Điểm b, Khoản 1 Điều 11). Câu 29. Đơn vị, cá thể có trách nhiệm giao, nhấn hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan như thế nào? Trả lời: Đơn vị, cá nhân giao hồ sơ, tư liệu có trọng trách hoàn thiện làm hồ sơ của các bước đã kết thúc, thống kê Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộp lưu cùng giao nộp vào lưu trữ cơ quan tiền (Khoản 1 Điều 12). Câu 30. Lưu trữ cơ quan có trách nhiệm giao, thừa nhận hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan tiền và giấy tờ thủ tục được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trong câu hỏi giao, dìm hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan: lưu trữ cơ quan bao gồm trách nhiệm mừng đón hồ sơ, tài liệu và lập Biên phiên bản giao dìm hồ sơ, tư liệu (Khoản 2 Điều 12). Câu 31. Tư liệu và giấy tờ thủ tục giao nhận tài liệu vào lưu trữ cơ quan có những loại nào? Trả lời: tư liệu và thủ tục giao nhận tài liệu vào tàng trữ cơ quan gồm: - Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộp lưu với Biên bạn dạng giao nhấn hồ sơ, tài liệu được lập thành 2 bản; - Đơn vị, cá nhân giao hồ nước sơ, tài liệu giữ lại 01 bản, tàng trữ cơ quan duy trì 01 phiên bản (Khoản 3 Điều 12). Câu 32. Tài liệu điện tử là gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử là tài liệu được tạo nên lập nghỉ ngơi dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong vượt trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân được chọn lọc để tàng trữ hoặc được số hóa từ tài liệu tàng trữ trên những vật có tin khác (Khoản 1 Điều 13). Câu 33. Tài liệu lưu trữ điện tử phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn gì? Trả lời: Tài liệu lưu trữ điện tử phải đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn: - Dữ liệu tin tức đầu vào, bảo vệ tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và kĩ năng truy cập; - Được bảo vệ và sử dụng theo phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt. (Khoản 2 Điều 13). Câu 34. Tư liệu được số hóa từ tài liệu giữ trữ có giá trị so với tài liệu đã làm được số hóa như thế nào? Trả lời: tài liệu được số hoá từ bỏ tài liệu tàng trữ trên các vật có tin khác không có giá trị sửa chữa tài liệu đã được số hoá (Khoản 3 Điều 13). Câu 35. Tài liệu ra đời trong hoạt động vui chơi của HĐND, UBND, các tổ chức làng hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được chắt lọc và tàng trữ tại đâu? Trả lời: Tài liệu hình thành trong buổi giao lưu của HĐND, UBND, các tổ chức buôn bản hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được chọn lọc và tàng trữ tại Văn phòng ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã (Khoản 1 Điều 14). Câu 36. Tín đồ làm tàng trữ tại văn phòng Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị xã có trọng trách gì vào việc thống trị tài liệu giữ trữ? Trả lời: bạn làm tàng trữ tại văn phòng công sở Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn vấn đề lập hồ sơ, đón nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo quản và giao hàng sử dụng tài liệu lưu trữ theo phép tắc của pháp luật về tàng trữ (Khoản 2 Điều 14). Câu 37. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có trọng trách gì trong câu hỏi chỉnh lý tài liệu? Trả lời: Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong việc chỉnh lý tư liệu có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức việc chỉnh lý tài liệu ở trong phạm vi quản lý (Khoản 1 Điều 15). Câu 38. Tài liệu sau khoản thời gian chỉnh lý phải đảm bảo an toàn các yêu mong cơ phiên bản nào? Trả lời: Tài liệu sau khoản thời gian chỉnh lý phải đảm bảo các yêu mong cơ bản sau đây: a) Được phân một số loại theo nguyên tắc nhiệm vụ lưu trữ; b) Được khẳng định thời hạn bảo quản; c) hồ sơ được hoàn thành và khối hệ thống hoá; d) bao gồm Mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu tra cứu vớt và danh mục tài liệu hết quý giá (Khoản 2 Điều 15). Câu 39. Việc xác minh giá trị tư liệu được địa thế căn cứ vào những vẻ ngoài nào? Trả lời: Việc xác minh giá trị tài liệu phải đảm bảo theo gần như nguyên tắc chính trị, định kỳ sử, toàn vẹn và tổng hòa hợp (Khoản 1 Điều 16). Câu 40. Việc khẳng định giá trị tư liệu được căn cứ vào các phương pháp nào? Trả lời: Việc xác minh giá trị tư liệu được triển khai theo: phương pháp hệ thống, phân tích, chức năng, thông tin và sử liệu học tập (Khoản 2 Điều 16). Câu 41. Việc xác minh giá trị tư liệu được địa thế căn cứ vào các tiêu chuẩn chỉnh nào? Trả lời: những tiêu chuẩn cơ bạn dạng để xác minh giá trị tư liệu là: a) ngôn từ của tài liệu; b) địa điểm của cơ quan, tổ chức, cá thể hình thành tài liệu; c) Ý nghĩa của sự kiện, thời hạn và địa điểm hình thành tài liệu; d) nấc độ toàn diện của phông lưu trữ; đ) vẻ ngoài của tài liệu; e) chứng trạng vật lý của tài liệu (Khoản 3 Điều 16). Câu 42. Thời hạn bảo quản tài liệu được quy định như thế nào? Trả lời: Thời hạn bảo vệ tài liệu được phép tắc gồm: tư liệu được bảo quản vĩnh viễn cùng tài liệu bảo quản có thời hạn (Điều 17). Câu 43. Tư liệu được bảo quản vĩnh viễn bao gồm những loại tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo vệ vĩnh viễn bao gồm tài liệu về mặt đường lối, công ty trương, bao gồm sách, cưng cửng lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, lịch trình mục tiêu, hết sức quan trọng quốc gia; về nhà đất bất động sản và những tài liệu không giống theo vẻ ngoài của cơ quan gồm thẩm quyền (Khoản 1 Điều 17). Câu 44. Tài liệu được bảo quản có thời hạn bao gồm những tư liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo vệ có thời hạn là tài liệu ko thuộc ngôi trường hợp pháp luật tại Khoản 1 Điều 17 với được khẳng định thời hạn bảo vệ dưới 70 năm (Khoản 2 Điều 17).

Xem thêm: Shark Lê Đăng Khoa Và Bạn Trai, Shark Khoa Lần Đầu Kể Về Mối Tình 9 Năm Tan Vỡ

Câu 45. Tài liệu hết quý hiếm là tư liệu nào? Trả lời: tư liệu hết giá chỉ trị buộc phải loại ra nhằm huỷ là tư liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã mất thời hạn bảo vệ theo phép tắc và ko còn cần thiết cho chuyển động thực tiễn, phân tích khoa học, lịch sử (Khoản 3 Điều 17). Câu 46. Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu tất cả chức năng, trọng trách gì? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho những người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, chọn lựa tài liệu nhằm giao nộp vào lưu trữ cơ quan, chắt lọc tài liệu tàng trữ của tàng trữ cơ quan để giao nộp vào giữ trữ lịch sử dân tộc và các loại tài liệu hết cực hiếm (Khoản 1 Điều 18). Câu 47. Hội đồng xác định giá trị tài liệu vì chưng ai thành lập và bao gồm thành phần nào? Trả lời: nhân tố của Hội đồng xác định giá trị tài liệu bao gồm: - chủ tịch Hội đồng; - bạn làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức là Thư ký kết Hội đồng; - Đại diện lãnh đạo 1-1 vị có tài liệu là ủy viên; - Người nối tiếp về lĩnh vực tài năng liệu cần xác định giá trị tài liệu là ủy viên (Khoản 2 Điều 18). Câu 48. Ngôn từ và nguyên tắc thao tác của Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu như vậy nào? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu đàm luận tập thể, kết luận theo nhiều số; các ý kiến khác biệt phải được ghi vào biên bản cuộc họp nhằm trình tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức (Khoản 3 Điều 18). Câu 49. Giữ trữ lịch sử được tổ chức ở mấy cấp? Trả lời: Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức thành 02 cấp (ở trung ương và cung cấp tỉnh) (Khoản 1 Điều 19). Câu 50. Trách nhiệm của tàng trữ lịch sử? Trả lời: lưu trữ lịch sử có trọng trách sau đây: a) Trình cơ quan có thẩm quyền về tàng trữ cùng cấp ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu với phê duyệt hạng mục tài liệu nộp lưu giữ vào lưu trữ lịch sử; b) phía dẫn các cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp giữ tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; c) Thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 2 Điều 19). Câu 51. Lưu trữ lịch sử dân tộc cấp thức giấc thu thập, mừng đón tài liệu giữ trữ đa phần từ những nguồn nào? Trả lời: lưu trữ lịch sử cấp tỉnh giấc thu thập, mừng đón tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cung cấp huyện và đơn vị hành thiết yếu - tài chính đặt biệt ko thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại của lưu trữ lịch sử hào hùng ở trung ương (Điểm b, Khoản 2 Điều 20). Câu 52. Thời hạn nộp lưu lại tài liệu vào lưu trữ lịch sử vẻ vang là bao nhiêu năm? Trả lời: Thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được quy định: vào thời hạn 10 năm kể từ năm các bước kết thúc (Khoản 1 Điều 21). Câu 53. Trọng trách của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu lại tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử dân tộc được quy định như thế nào? Trả lời: nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu lại tài liệu vào giữ trữ lịch sử vẻ vang được chế độ như sau: - Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp cùng lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; - Lập danh mục tài liệu gồm đóng dấu chỉ các mức độ mật; - Giao nộp tài liệu và phép tắc tra cứu giúp vào lưu lại trữ lịch sử dân tộc (Khoản 1 Điều 22). Câu 54. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu hoặc tài liệu không thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu vào giữ trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức làm chủ như nắm nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ được ra đời trong thừa trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu giữ tài liệu hoặc tài liệu không thuộc hạng mục tài liệu nộp giữ vào lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang được làm chủ tại tàng trữ cơ quan tiền (Điều 23). Câu 55. Trường phù hợp cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là doanh nghiệp lớn nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi vẻ ngoài sở hữu hoặc phá sản thì fan đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai phải tổ chức cai quản và giao nộp tài liệu như vậy nào? Trả lời: Trường hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là công ty nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, gửi đổi hiệ tượng sở hữu hoặc vỡ nợ thì tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tất cả trách nhiệm: - Tài liệu sinh ra trong thừa trình hoạt động của cơ quan, tổ chức triển khai nào bắt buộc được chỉnh lý, thống kê và bảo vệ theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức đó; - hồ sơ, tư liệu giải quyết hoàn thành của những đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức triển khai phải được giao nộp vào tàng trữ cơ quan để triển khai chỉnh lý tư liệu theo luật (Khoản 1, 2 Điều 24). Câu 56. Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể sau khi được chỉnh lý sẽ được làm chủ như gắng nào? Trả lời: Tài liệu lưu trữ sau khi được chỉnh lý được làm chủ như sau: - Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử được giao nộp vào lưu giữ trữ lịch sử dân tộc có thẩm quyền; - Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty không thuộc nguồn nộp giữ vào giữ trữ lịch sử được làm chủ tại tàng trữ cơ quan lại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới mừng đón trụ sở cũ; trường đúng theo cơ quan, tổ chức giải thể, công ty giải thể, vỡ nợ hoặc không tồn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đón nhận trụ sở cũ hoặc có tương đối nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới cùng mừng đón trụ sở cũ thì tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, công ty được giao nộp vào tàng trữ cơ quan lại theo đưa ra quyết định của cơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 24). Câu 57. Nhiệm vụ của bạn đứng đầu trong việc bảo quản tài liệu lưu trữ được quy định như thế nào? Trả lời: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ xây dựng, sắp xếp kho lưu giữ trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và triển khai các biện pháp kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản an ninh tài liệu tàng trữ và bảo đảm an toàn việc áp dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 25). Câu 58. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm thuộc diện tàng trữ vĩnh viễn gồm những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu lưu trữ quý, hãn hữu là tài liệu thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn cùng có 1 trong những các điểm lưu ý sau đây: a) có giá trị đặc biệt về bốn tưởng, chủ yếu trị, tài chính - buôn bản hội, khoa học, lịch sử và tất cả tầm quan tiền trọng đặc biệt quan trọng đối cùng với quốc gia, làng mạc hội; b) Được hình thành trong yếu tố hoàn cảnh lịch sử đặc biệt quan trọng về thời gian, ko gian, địa điểm, tác giả; c) Được thể hiện trên vật có tin độc đáo, tiêu biểu của thời kỳ lịch sử dân tộc (Khoản 1 Điều 26). Câu 59. Phương pháp về đối tượng người sử dụng và chu kỳ (thời gian) thực hiện thống kê công ty nước về giữ trữ? Trả lời: công tác làm việc thống kê nhà nước về lưu trữ được chính sách như sau: Cơ quan, tổ chức có tài liệu lưu trữ phải chu trình thực hiện chính sách thống kê lưu giữ trữ. Số liệu thống kê hằng năm được tính từ ngày 01 mon 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 tháng 12 (Khoản 2 Điều 27). Câu 60. Cơ chế thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức ở cung cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời: chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh được pháp luật như sau: - Cơ quan, tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh tổng thích hợp số liệu của các đơn vị trực trực thuộc và báo cáo cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh. - Cơ quan thống trị nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh giấc tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp thị trấn và báo cáo cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ ở trung ương (Điểm b, Khoản 3 Điều 27). Câu 61. Chính sách thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã được quy định như vậy nào? Trả lời: Chế độ thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức ở cung cấp huyện, cung cấp xã được phương pháp như sau: a) Cơ quan, tổ chức ở cung cấp huyện, cấp cho xã tổng hòa hợp số liệu của những đơn vị trực ở trong và report cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp huyện. B) Cơ quan làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp thị trấn tổng vừa lòng số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã và báo cáo cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ cấp thức giấc (Điểm c, Khoản 3 Điều 27). Câu 62. Thẩm quyền ra quyết định hủy tư liệu hết cực hiếm được quy định như thế nào? Trả lời: Thẩm quyền đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết quý giá được pháp luật như sau: - fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức quyết định huỷ tư liệu hết giá trị tại tàng trữ cơ quan; - bạn đứng đầu cơ quan gồm thẩm quyền về giữ trữ các cấp quyết định huỷ tài liệu hết cực hiếm tại giữ trữ lịch sử dân tộc cùng cấp cho (Khoản 1 Điều 28). Câu 63. Giấy tờ thủ tục quyết định hủy tài liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: giấy tờ thủ tục quyết định hủy tài liệu hết quý giá được lao lý như sau: - Theo kiến nghị của Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu, người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang đề nghị cơ quan triển khai nhiệm vụ thống trị nhà nước về lưu trữ cùng cấp đánh giá và thẩm định tài liệu hết giá chỉ trị buộc phải hủy; bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu vào giữ trữ lịch sử hào hùng đề nghị lưu trữ cơ quan liêu của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp có ý kiến đối với tài liệu hết giá bán trị nên hủy. địa thế căn cứ vào ý kiến thẩm định của Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu hoặc ý kiến của cơ quan cung cấp trên trực tiếp, người dân có thẩm quyền công cụ tại Khoản 1 Điều 28 ra quyết định việc bỏ tài liệu hết giá bán trị. - Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác minh giá trị tài liệu, fan đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu giữ trữ ra quyết định hủy tư liệu có thông tin trùng lặp tại tàng trữ lịch sử. Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tư liệu do fan đứng đầu tư mạnh quan thực hiện nhiệm vụ thống trị nhà nước về lưu trữ quyết định thành lập để thẩm tra tài liệu hết quý hiếm tại giữ trữ lịch sử dân tộc (Khoản 2 Điều 28). Câu 64. Thành phần hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị được quy định như thế nào? Trả lời: Thành phần hồ sơ huỷ tư liệu hết giá chỉ trị bao gồm có: - Quyết định ra đời Hội đồng; - hạng mục tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tư liệu hết giá chỉ trị; - Biên phiên bản họp Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu. Biên phiên bản họp Hội đồng thẩm tra khẳng định giá trị tài liệu; - Văn bạn dạng đề nghị thẩm định, xin chủ kiến của cơ quan, tổ chức có tài năng liệu hết giá bán trị; - Văn bạn dạng thẩm định, cho chủ kiến của cơ quan bao gồm thẩm quyền; - quyết định huỷ tài liệu hết giá bán trị; - Biên bản bàn giao tư liệu hủy; - Biên bạn dạng huỷ tài liệu hết giá trị (Khoản 4 Điều 28). Câu 65. Thời hạn bảo quản hồ sơ diệt tài liệu được nguyên tắc bao lâu kể từ ngày hủy tài liệu? Trả lời: hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị cần được bảo quản tại cơ quan, tổ chức có tài năng liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, kể từ ngày diệt tài liệu (Khoản 5 Điều 28). Câu 66. Cơ quan, tổ chức, cá thể sử dụng tài liệu tàng trữ có nghĩa vụ gì? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể khi sử dụng tài liệu tàng trữ có các nghĩa vụ sau đây: a) chỉ dẫn số lưu trữ, độ gốc của tài liệu tàng trữ và cơ quan, tổ chức cai quản tài liệu lưu lại trữ; kính trọng tính nguyên bạn dạng tài liệu lúc công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu giữ trữ; b) không xâm phạm lợi ích của đơn vị nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Nộp phí thực hiện tài liệu lưu trữ theo cách thức của pháp luật; d) tiến hành các chính sách của luật này, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức thống trị tài liệu lưu trữ và những quy định khác của quy định có liên quan (Khoản 2 Điều 29). Câu 67. Cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu tàng trữ có nhiệm vụ gì trong áp dụng tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có trọng trách sau đây: a) chủ động trình làng tài liệu tàng trữ và tạo nên điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lý; b) mỗi năm rà soát, thông báo tài liệu tàng trữ thuộc hạng mục tài liệu có đóng vệt chỉ các mức độ mật đã có giải mật (Khoản 3 Điều 29). Câu 68. Tài liệu tàng trữ tại lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang hạn chế áp dụng có những điểm lưu ý gì? Trả lời: Tài liệu hạn chế sử dụng có 1 trong các các điểm sáng sau đây: - Tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục tài liệu bao gồm đóng lốt chỉ những mức độ mật nhưng bao gồm nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể tác động nghiêm trọng đến tác dụng của công ty nước, quyền, ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Tài liệu lưu trữ bị hư lỗi nặng hoặc có nguy hại bị hỏng hỏng không được tu bổ, phục chế; - Tài liệu tàng trữ đang trong quy trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ (Khoản 2 Điều 30). Câu 69. Việc thực hiện tài liệu thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vệt chỉ những mức độ mật được quy định như thế nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ thuộc danh mục tài liệu có đóng lốt chỉ các mức độ mật được sử dụng thoáng rộng trong những trường thích hợp sau đây: - Được giải mật theo dụng cụ của luật pháp về bảo vệ bí mật công ty nước; - Sau 40 năm, kể từ năm công việc kết thúc đối với tài liệu tất cả đóng dấu mật nhưng không được giải mật; - Sau 60 năm, kể từ năm công việc kết thúc đối với tài liệu có đóng dấu tối mật, tuyệt mật nhưng không được giải mật (Khoản 4 Điều 30). Câu 70. Người sử dụng tài liệu tại tàng trữ lịch sử cần có điều kiện gì? Trả lời: người sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu lại trữ lịch sử dân tộc phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp áp dụng để phục vụ công tác thì phải gồm giấy reviews hoặc văn phiên bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác (Khoản 7 Điều 30). Câu 71. Các hiệ tượng sử dụng tài liệu lưu trữ? Trả lời: Các bề ngoài sử dụng tài liệu tàng trữ được vẻ ngoài như sau: a) áp dụng tài liệu trên phòng hiểu của tàng trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử. B) Xuất bản ấn phẩm lưu trữ. C) trình làng tài liệu tàng trữ trên phương tiện tin tức đại chúng, trang thông tin điện tử. D) Triển lãm, cung cấp tài liệu lưu trữ. đ) Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu. E) Cấp bạn dạng sao tài liệu giữ trữ, phiên bản chứng thực tàng trữ (Điều 32). Câu 72. Cơ quan, tổ chức nào thực hiện việc sao tài liệu lưu giữ trữ, chứng thực tài liệu giữ trữ? Trả lời: việc sao tài liệu tàng trữ và chứng thực lưu trữ do tàng trữ cơ quan hoặc lưu lại trữ lịch sử dân tộc thực hiện. Người dân có thẩm quyền cho phép sử dụng tài liệu lưu giữ trữ cho phép sao tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 33). Câu 73. Phiên bản sao tài liệu lưu giữ trữ, bạn dạng chứng thực lưu lại trữ có mức giá trị ra sao trong những quan hệ, giao dịch? Trả lời: bạn dạng sao tài liệu giữ trữ, phiên bản chứng thực lưu lại trữ có giá trị như tài liệu gốc trong các quan hệ, giao dịch (Khoản 4, Điều 33). Câu 74. Câu hỏi mang tài liệu lưu giữ trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu lại trữ lịch sử được quy định như thế nào? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể được với tài liệu lưu trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử dân tộc để ship hàng công tác, nghiên cứu khoa học và những nhu cầu chính đáng khác sau khoản thời gian được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền có thể chấp nhận được và phải trả lại nguyên vẹn tài liệu tàng trữ đó (Khoản 1 Điều 34). Câu 75. Luật về điều kiện để một đội nhóm chức được chuyển động dịch vụ lưu giữ trữ? Trả lời: tổ chức triển khai được hoạt động dịch vụ lưu trữ khi tất cả đủ những điều khiếu nại sau đây: a) có đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan tiến hành nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh; b) gồm cơ sở trang bị chất, nhân lực tương xứng để thực hiện hoạt động dịch vụ giữ trữ; c) cá thể thực hiện vận động dịch vụ tàng trữ của tổ chức triển khai phải có chứng chỉ hành nghề tàng trữ (Khoản 1 Điều 36). Câu 76. Giải pháp về đk để cá thể được hành nghề tự do về thương mại & dịch vụ lưu trữ? Trả lời: cá thể được hành nghề chủ quyền về dịch vụ thương mại lưu trữ khi tất cả đủ những điều kiện sau đây: a) Có chứng chỉ hành nghề giữ trữ; b) có cơ sở đồ dùng chất tương xứng để thực hiện chuyển động dịch vụ lưu lại trữ; c) có đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan tiến hành nhiệm vụ thống trị nhà nước về lưu trữ cấp thức giấc (Khoản 2 Điều 36). Câu 77. Hoạt động dịch vụ lưu lại trữ bao gồm các chuyển động nào? Trả lời: Các chuyển động dịch vụ lưu trữ bao gồm: a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục kín nhà nước; b) Nghiên cứu, bốn vấn, áp dụng khoa học và gửi giao technology lưu trữ (Khoản 3 Điều 36). Câu 78. Những quy định về điều kiện để cá nhân được cấp chứng từ hành nghề lưu lại trữ? Trả lời: cá thể được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ khi tất cả đủ các điều kiện sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có năng lượng hành vi dân sự đầy đủ; b) tất cả lý lịch rõ ràng; c) gồm bằng giỏi nghiệp siêng ngành về lưu trữ phù hợp; d) Đã thẳng làm lưu trữ hoặc liên quan đến tàng trữ từ 05 năm trở lên; đ) Đã đạt yêu ước tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức (Khoản 1 Điều 37). Câu 79. Hầu hết trường hòa hợp nào ko được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ? Trả lời: gần như trường hòa hợp không được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ được cơ chế như sau: a) Người đang bị truy cứu trọng trách hình sự; b) fan đang chấp hành hình phạt phạm nhân hoặc đang bị vận dụng biện pháp cách xử trí hành chủ yếu đưa vào cửa hàng chữa bệnh, cửa hàng giáo dục; c) Người đã biết thành kết án về một trong số tội phạm liên quan đến bình an quốc gia; tội vắt ý làm cho lộ kín đáo công tác; tội chiếm đoạt, giao thương mua bán hoặc diệt tài liệu kín đáo công tác (Khoản 2 Điều 37). Câu 80. Luật lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp nào? Luật tàng trữ có từng nào chương, điều với có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày tháng năm nào? Trả lời: - Luật tàng trữ được trải qua tại Kỳ họp máy 2, Khóa XIII (Chương VII). - Luật này còn có 7 chương, 42 điều và có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 mon 7 năm 2012 (Điều 41)./.