Chủ Thể Không Có Năng Lực Hành Vi Thì Không Thể Tham Gia Vào Quan Hệ Pháp Luật