Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

-

Hãy thuộc IETLS Vietop tra cứu hiểu biện pháp sử dụng “that” trong mệnh đề quan hệ như thế nào đến đúng nhé!


Sử dụng “that” trong mệnh đề quan lại hệ ở những trường hợp sau


*
Cách sử dụng that trong mệnh đề quan lại hệ

Trường hợp

Chi tiết

Trường hợp có thể sử dụng THAT nhưng ko bắt buộc

THAT gắng thế mang lại đại từ quan tiền hệ với trang từ quan tiền hệ trong Mệnh đề quan tiền hệ xác định

Ex: Those American toys which (that) I told you about was discontinued.

Bạn đang xem: Cách dùng that trong mệnh đề quan hệ

Trường hợp bắt buộc sử dụng THAT

THAT vắt thế mang đến danh từ:

vừa chỉ người vừa chỉ vật.

Ex: I have seen a great khuyến mãi of people & food that were really strange ever since I came here.

chỉ một thứ bất định.

Ex: He is hiding something that may be related to lớn you.

đại từ quan liêu hệ sau tính từ so sánh nhất, all, every, very, only.

Ex: You are the only friend that I keep in cảm ứng until now.

Trường hợp ko sử dụng THAT

THAT không thay thế đến đai từ quan hệ với trạng từ quan lại hệ bao gồm giới từ đứng trướcTHAT không cầm cố thế mang đến đại từ quan liêu hệ cùng trạng từ quan tiền hệ trong mệnh đề quan lại hệ ko xác định

ĐẶT HẸN TƯ VẤN NGAY


Bài tập

Bài tập

1. The festival, ______________ lasted all day, ended with a banquet.

A. ThatB. WhoC. WhichD. What

2. I am looking for someone __________ can watch my dog while I go on vacation.

A. WhichB. WhoC. WhomD. Whoever

3. The police needed details _____________ could help identify the robber.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Trong Gia Đình Bằng Tiếng Anh, Học Tiếng Anh Miễn Phí

A. WhoB. WhateverC. ThatD. What

4. I’d like to take you to lớn a café _______________ serves excellent coffee.

A. WhatB. WhateverC. WhichD. Whichever

5. The clubhouse, in __________ the dance was held, housed about 200 people.

A. WhichB. WhereC. ThatD. Whom

6. You can choose one person, __________ you like, to chia sẻ the cruise with you.

A. WhomeverB. ThatC. WhichD. Whom

7. I saw the shoes __________ you bought last week on sale for less this week.

A. WhenB. ThatC. WhoD. Whom

8. The winners, __________ known, will receive money and other prizes.

A. WhoeverB. WhoC. WhenD. That

9. This is the place __________ we met.

A. WhenB. WhereC. WhoD. That

10. The baby, ________ nap had been interrupted, wailed loudly.

A. WhoseB. WhomeverC. WhomD. Who

11. That’s the mèo _________________ we saw yesterday.

A. ThatB. Either A or CC. WhichD. Whose

12. Do you know the name of the artist _________________ painted this portrait?

A. WhoseB. WhichC. ThatD. Whom

13. What’s the name of that guy _________________ buổi tiệc nhỏ we went to last week?

A. ThatB. WhoseC. WhichD. Whom

Answers

C – The festival, which lasted all day, ended with a banquet.B – I am looking for someone who can watch my dog while I go on vacation.C – The police needed details that could help identify the robber.C – I’d like to take you khổng lồ a café which serves excellent coffee.A – The clubhouse, in which the dance was held, housed about 200 people.A – You can choose one person, whomever you like, to chia sẻ the cruise with you.B – I saw the shoes that you bought last week on sale for less this week.C – The winners, when known, will receive money & other prizes.B – This is the place where we met.A – The baby, whose nap had been interrupted, wailed loudly.B – That’s the cat which/that we saw yesterday.C – vì you know the artist that painted this portrait?B – What’s the name of that guy whose party we went to lớn last week?

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cách sử dụng “that” trong mệnh đề quan tiền hệ và bài xích tập đi kèm, Vietop hi vọng nó sẽ giúp ích được đến bạn vào kỳ thi sắp tới.