BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI CỦA QUÂN NHÂN