Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ rút gọn

-
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn chi phí https://gioitre10x.com/uploads/thi-online.png

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm mệnh đề quan hệ rút gọn

Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ, bài xích tập rút gọn gàng mệnh de quan hệ nam nữ violet, tất tần tật về rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ, bài bác tập rút gọn mệnh de quan hệ nam nữ trắc nghiệm, bài bác tập mệnh de quan tiền hệ, Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng to infinitive.

Xem thêm: Các Món Ăn Vặt Cho Bé Yêu - Top 25 Món Ăn Vặt Dễ Làm Và Cực Tốt Cho Bé Yêu

*
tiếng anh
bài xích tập rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ, bài xích tập rút gọn gàng mệnh de quan hệ violet, vớ tần tật về rút gọn gàng mệnh đề quan hệ, bài bác tập rút gọn mệnh de quan hệ giới tính trắc nghiệm, bài tập mệnh de quan lại hệ, Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng to infinitive, Rút gọn mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC, Mẹo làm bài xích tập mệnh đề quan lại hệBài tập rút gọn gàng mệnh de trắc nghiệm, bài bác tập rút gọn mệnh đề quan lại hệ bao gồm đáp án, bài xích tập trắc nghiệm mệnh de quan hệ tất cả đáp an lớp 11, bài bác tập trắc nghiệm mệnh de quan lại hệ, bài bác tập mệnh de quan hệ tình dục rút gọn VnDoc, Mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn, bài xích tập mệnh de quan hệ, bài xích tập mệnh de quan hệ trắc nghiệm

Chủ đề 20. Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bằng cách dùng lúc này phân từ bỏ V_ing (Present participle phrases)Nếu rượu cồn từ trong mệnh đề quan hệ giới tính ở thể chủ động (active), ta sử dụng cụm lúc này phân từ bỏ (V_ing) cố kỉnh cho mệnh đề đó. *Bỏ đại từ tình dục và rượu cồn từ “to be”:Ví dụ: The girl who is wearing glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái mang kính đó là em chúng ta của tôi. )*Bỏ đại từ quan liêu hệ, gửi động từ bao gồm về nguyên chủng loại và thêm đuôi “-ing”:Ví dụ: The girl who wore glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái mang kính đó là em họ của tôi. )2. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng cách dùng vượt khứ phân từ V3/ed (Past participle phrases)- Nếu cồn từ vào mệnh đề dục tình ở thể bị động (passive) ta dùng cụm quá khứ phân từ (past participle phrase)- Ta bỏ đại từ dục tình (relative pronouns), hễ từ lớn be, nhưng lại vẫn giữ quá khứ phân từ bỏ V3/ed. Ví dụ: The book which was published by AC magazine is the best-seller of this month. → The book published by AC magazine is the best-seller of this month. (Quyển sách được xuất bản bởi tạp chí AC chính là sản phẩm hút khách nhất mon này. )3. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng “to infinitive”*Khi danh tự đứng trước có những chữ tiếp sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,…, the last, so sánh nhấtVí dụ: He was the last man who left the room→ He was the last man to leave the room. (Anh ta là người ở đầu cuối rời phòng. )*Động từ là have/ hadVí dụ: I had some exercises that I need lớn do. → I had some exercises khổng lồ do. (Tôi có một trong những bài tập cần phải làm. )* Đầu câu có Here (be), There (be):Ví dụ: Here is the size that you must fill in. → Here is the size for you to lớn fill in. (Đây là mẫu để các bạn điền thông tin vào. )4. Rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ bằng cách sử dụng nhiều danh từĐối với mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định có thể được rút gọn bằng phương pháp dùng cụm danh từ tất cả dạng: Relative Pronoun + be + danh từ/ các danh từ/ cụm giới từCách làm: vứt đại từ quan hệ như who ,which cùng bỏ luôn cả be. Ví dụ: Taylor, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend. → Taylor, a popular singer, has just split up with her boyfriend. (Taylor, một ca sĩ nổi tiếng, vừa bắt đầu chia tay chúng ta trai. )5. Công việc rút gọn mệnh đề quan liêu hệBước 1: search xem mệnh đề tính từ nằm tại đâu, mệnh đề tính từ bỏ thường ban đầu bằng who, which, that,…Bước 2: bước này đa phần là giảm từ mệnh đề xuống các từ. 1. Chú ý xem mệnh đề gồm công thức của nhiều danh từ không? giả dụ có vận dụng công thức làm việc mục IV. 2. Nếu không tồn tại công thức đó thì xem những dấu hiệu như the first, only,… không, nếu có thì áp dụng công thức sống mục III. Ngoài ra, cần phải thêm xem 2 nhà từ có khác nhau không (để sử dụng for sb). 3. Nếu không tồn tại 2 trường phù hợp trên new xét coi câu đó chủ động hay tiêu cực mà cần sử dụng V-ing hay V-ed.

Chủ đề 20. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Change the adjective clauses khổng lồ adjective phrases1. Do you know the woman who is coming towards us?2. I come from a thành phố that is located in the southern part of the country. 3. The children who attend that school receive a good education. 4. The fence which surrounds our house is made of wood. 5. Be sure khổng lồ follow the instructions that are given at the đứng top of the page. 6. They live in the house that was built in 1890. 7. The papers that are on the table belong to Patrica. 8. The man who is talking lớn the policeman is my uncle. 9. The number of students who have been counted is quite high. 10. George is the man who was chosen to represent the committee at the convention. Lý giải giải:1. Bởi vì you know the woman coming towards us?2. I come from a đô thị located in the southern part of the country. 3. The children attending that school receive a good education. 4. The fence surrounding our house is made of wood. 5. Be sure to follow the instructions given at the vị trí cao nhất of the page. 6. They live in the house built in 1890. 7. The papers on the table belong to Patrica. 8. The man talking to lớn the policeman is my uncle. 9. The number of students counted is quite high. 10. George is the man chosen khổng lồ represent the committee at the convention. Task 2. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive phrase1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a gardenthat he could play in. 2. He simply loves parties. He is always the firstwho comesand the last who leaves. 3. The last personwho leaves the roommust turn off the lights. 4. The first manwho was interviewedwas entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anythingthat I could open it with. Hướng dẫn giải:1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a garden for him to lớn play. 2. He simply loves parties. He is always the first to come và the last to leave. 3. The last person khổng lồ leave the room must turn off the lights. 4. The first man to lớn be interviewed was entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything to xuất hiện it. Task 3. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. We had a river in which we could swim. 2. Here are some accounts that you must check. 3. The last student that was interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, which is the capital of VN. 5. My father, who is a pilot, often goes abroad. Giải đáp giải:1. We had a river lớn swim. 2. Here are some accounts for you to check3. The last student khổng lồ be interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, the capital of VN. 5. My father, a pilot, often goes abroad. Task 4. Use reduced relative clauses in place of the relative clauses1. I was the only one who realized him. 2. I have some homework which I must do tonight. 3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next khổng lồ mine at the motel. 5. There are six reports which have lớn be typed today. Lý giải giải:1. I was the only one khổng lồ realize him. 2. I have some homework to vì chưng tonight. 3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next lớn mine at the hotel. 5. There are six reports to be typed today. Task 5. Dùng cấu tạo rút gọn mệnh đề quan hệ nam nữ viết lại các câu sau1. The man who is standing there is a clown. 2. The envelop which lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives. 4. My grandmother, who is old và sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how to vị exercise which were given by the teacher yesterday. 6. The diagrams which were made by young Faraday were sent khổng lồ Sir Humphry Davy at the over of 1812. 7. The gentleman who lives next door khổng lồ me is a well-known orator. 8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students don't hand in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses that were destroyed by the storm. Hướng dẫn giải:1. The man standing there is a clown. 2. The envelop lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes & explosives. 4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how to vì exercise given by the teacher yesterday. 6. The diagrams made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the over of 1812. 7. The gentleman living next door to lớn me is a well-known orator. 8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students not handing in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses destroyed by the storm.