Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có đáp án

-

Đối với môn học tập Tiếng Anh lớp 9, phần kỹ năng về mệnh đề quan hệ có lẽ người nào cũng đề xuất đề xuất nắm vững. Vì đó là điểm ngữ pháp cơ phiên bản khôn xiết đặc biệt, là kiến thức và kỹ năng căn cơ hỗ trợ cho các bạn học viên học tốt môn học tập này sinh sống công tác trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 có đáp án

Và câu hỏi thường xuyên luyện tập các bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9, để giúp đỡ cho họ nắm rõ kỹ năng và kiến thức một phương pháp cực tốt.

*

Kiến thức đáng lưu ý về mệnh đề quan hệ lớp 9

Trước lúc hoàn toàn có thể thực hành thực tế giỏi phần đa bài bác tập mệnh đề quan hệ lớp 9, hãy cùng cả nhà ôn lại về mệnh đề này nhé!

Mệnh đề quan hệ nam nữ tuyệt có cách gọi khác là Relative sầu Clause, được xem là mệnh đề prúc dùng để làm thay thế sửa chữa đến danh từ đứng trước nó. Nó bắt đầu bởi các đại tự quan hệ nam nữ như: who, which, that, whom, whose. Hay các trạng từ bỏ dục tình như where, when.

Cụ thể:

WHOM 

Whom Bổ sung mang đến danh từ bỏ chỉ người

Whom có tác dụng tân ngữ trong câu

Đằng sau Whom là một trong những mệnh đề (S +V).

WHO

Who Ttốt nạm mang lại danh tự chỉ người

Who cai quản ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Who là một trong V.

WHOSE

Whose thay thế sửa chữa tính từ cài đặt cùng sở hữu giải pháp của danh từ bỏ phía đằng trước.

Đằng sau Whose là một mệnh đề (S+V).

THAT

That sửa chữa danh từ bỏ chỉ tín đồ, sự đồ gia dụng, sự việc hoặc vào phép so sánh tốt nhất.

That tốt sửa chữa thay thế đến Who, Which, Whom sinh sống những mệnh đề quan hệ khẳng định.

WHICH

Which thay thế sửa chữa cho các danh tự chỉ sự thứ, vụ việc, hiện tượng kỳ lạ.

Which thường xuyên làm chủ ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Sau Which có thể là V hay là mệnh đề (S +V).

WHERE

Where dùng ở mệnh đề chỉ xứ sở.

Sau Where rất có thể là V hoặc mệnh đề.

WHEN

When sử dụng đến mệnh đề chỉ thời gian.

Sau kia có thể là V hoặc một mệnh đề.

Bài tập mệnh đề tình dục lớp 9

Bài 1: Điền vào khu vực trống cùng với đáp án phù hợp nhất

1. She is talking about the author ……….. book is one of the best-sellers this year.

A. which

B. whose

C. that

D. who

2. The children, ……….. parents are famous teachers, are taught well.

A. that

B. whom

C. whose

D. their

3. The exercises which we are doing ……….. very easy.

A. is

B. has been

C. are

D. was

4. Was Neil Armsvào the first person ……….. foot on the moon?

A. set

B. setting

C. to set

D. who was set

5. My mother, ……….. everyone admires, is a famous teacher.

A. where

B. whom

C. which

D. whose

6. He bought all the books ……….. are needed for the next exam.

A. which

B. what

C. those

D. who

7. Do you know the boy ……….. we met at the các buổi tiệc nhỏ last week?

A. which

B. whose

C. who is

D. whom

8. The man ……….. next khổng lồ me kept talking during the film, ……….. really annoyed me.

A. having sat / that

B. sitting / which

C. lớn sit / what

D. sitting / who

9. This is the village in ……….. my family và I have sầu lived for over 20 years.

A. which

B. that

C. whom

D. where

10. The old building ……….. is in front of my house fell down.

A. of which

B. which

C. whose

D. whom

ĐÁPhường. ÁN

1. B

2. C

3. C

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. B

Bài 2: Sử dụng những mệnh đề dục tình viết lại những câu dưới đây:

1. Show me the new hats. You bought them last night.=>> ……………………………………………………………………..

2. That is a company. It produces rings.

=>> ……………………………………………………………………..

3. My best frikết thúc can compose songs. Ly sings folk songs very well.

=>> ……………………………………………………………………..

4. Zoe bought a new phone yesterday. I can use it to send & receive sầu messages.

=>> ……………………………………………………………………..

5. The man is her father. You met hyên ổn last week.=>> ……………………………………………………………………..

6. Zoe likes the xanh T-shirt. My sister is wearing it.

=>> ……………………………………………………………………..

7. Zoe has a sister. Her sister’s name is Juma.

=>> ……………………………………………………………………..

8. The children were attracted by the show. It was performed so many.=>> ……………………………………………………………………..

9. Tet is a festival. Tet often happens in late January or early February.=>> ……………………………………………………………………..

10. Jaông xã is the boy. He is giving my mom a gift.=>> ……………………………………………………………………..

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Trong Tháng 9 Năm 2015, Lịch Âm Thứ 4 Ngày 23 Tháng 9 Năm 2015

ĐÁPhường ÁN

1. Show me the new hats which you bought last night.

2. That is a company which produces rings.

3. My best friend can compose songs which Ly sings very well.

4. Zoe bought a new phone yesterday which I can use to sover & receive messages.

5. The man whom you met last week is her father.

6. Zoe likes the xanh T-shirt which my sister is wearing.

7. Zoe has a sister whose name is Juma.

8. The children were attracted by the show which was performed so many.

9. Tet is a festival that often happens in late January or early February.

10. Jaông xã is the boy who is giving my mom a gift.

Bài 3: Nối nhị câu sau thành một câu gồm nghĩa bằng cách thực hiện các mệnh đề quan hệ nam nữ phù hợp

1. He was Tom. I met hlặng at the bar yesterday.

…………………………………………………………………………………………….

2. The woman works in a hospital. She is from India.

…………………………………………………………………………………………….

3. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of khiêu vũ.

…………………………………………………………………………………………….

4. The first boy has just moved. He knows the truth.

…………………………………………………………………………………………….

5. Linh liked the waiter. He was very friendly.

…………………………………………………………………………………………

6. They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

…………………………………………………………………………………………….

7. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………………………………………………………………

8. The TV got broken. It was my grandfather’s.

…………………………………………………………………………………………….

9. Jerry sent me a letter. It was very funny.

Jerry sent me the letter ……………………………………………

10. I live sầu in a đô thị. It is in the north of Vietphái mạnh.

…………………………………………………………………………………………….

ĐÁP. ÁN

1. The man whom I met at the bar yesterday was Tom.

2. The woman who is from India works in a hospital.

3. The man whose daughter is fond of nhảy đầm works for my father’s company.

4. The first boy who knows the truth has just moved.

5. Linch liked the waiter who was very friendly.

6. They’re looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.